پیمان و رسیدگیدانشنامه

شرح هزینه بالاسری

هزینه های بالاسری یا Overhead costs عبارت است از هزینه هائی که امکان منظور کردن آنها درقیمت عملیات انجام شده مقدور نمی باشد. یعنی در آنالیز قیمتها منظور کردن آن قیمت ها مقدور نمی باشد از قبیل حقوق رئیس کارگاه و کلیه پرسنل اداری و سایر هزینه هائی که در پیوست شماره ۳ فهرست بهابه صورت مشروح آورده شده است.

هزینه بالا سری هر پروژه در زمان تعیین قیمت برای اجرای آن با توجه به کلیّه عملیّات و محل و مدّت پیمان محاسبه و به صورت ضریب درقیمت قرارداد منظور می گردد. که این ضریب تابع مدّت پیمان می باشد، نه تابع کارکرد.(قائدتاً بایستی درصورت وضعیّت های موّقت ضریب بالا سری جداگانه وبدون در نظر گرفتن مقدار کارکرد وبه نسبت گذشت زمان پروژه محاسبه شده ودرصورت وضعیّت منظور گردد یعنی مبلغ کلّ هزینه بالاسری محاسبه شده وبه مدّت پیمان تقسیم شده وبه زمان اجراشده پروژه ضرب گردد .که این روش محاسبه معمول نبوده وقاعدتاً پذیرفته نمی شود.)

درصورتیکه مدت پیمان به درازا بکشد و در زمان تعیین شده به اتمام نرسد پیمانکار مجبور است هزینه های بالاسری را از حساب خود تأمین نماید.برای اینکه هزینه بالاسری درزمان تعیین قیمت برای پروژزه فقط برای زمان قراردادقابل محاسبه می باشد ، وقتی که مدّت پیمان به اتمام رسید بایستی برای هزینه های بالاسری تعریف جداگانه ای انجام پذیرفته و توسّط کارفرما پرداخت گردد ویااینکه پیمانکار آن هزینه هارا خود شخصاً تقبّل نماید .

شرایط عمومی پیمان درمادّه ۴۶ بند الف ردیف ۵ و ۶ درمورد تخلّف پیمانکار دراجرای به موقع پروژه، دست کارفرما را باز گذاشته است، به طوریکه اگر پیمانکار حتّی در یکی از فعالیت ها هم قصور داشته باشد، میتواند قرارداد را فسخ نماید .درصورت عدم فسخ پیمان هم درحالتی که پروژه بموقع به اتمام نرسد براساس جریمه تأخیر تعیین شده در قرارداد مبلغ آنرا دریافت مینماید .

درصورتیکه اگر پیمانکار در تأخیرات پیش آمده تقصیری نداشته باشد تکلیف ضرر و زیان وارده به پیمانکار مشخص نشده است.

بنابراین باید تمام تلاش را بکار برد تا پروژه در زمان تعیین شده به اتمام برسد. ودرصورت پیش آمدن تأخیرات اجباری و غیرمترقّبه حتماً بایستی آن موارد را در زمان خود صورتجلسه نموده وبه تصویب کارفرما برسانند تادر آخر پروژه درمحاسبه تأخیرات مجاز به اشکال برخورد نکنند .


شرح اقلام هزینه های بالاسری

هزینه بالاسري ، به طور کلی به هزینه بالاسري عمومی و هزینه بالاسري کار، به شرح زیر تفکیک میشود.

هزینه بالاسري عمومی

این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر :
1.1 هزینه دستمزد نیروي انسانی دفتر مرکزي ، شامل نیروي انسانی مدیریت شرکت ، دفتر فنی ،اموراداري و مالی ، تدارکات و خدما ت.
2.1 هزینه بیمه هاي عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزي (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاري کارکنان دفتر مرکزي .
3.1 هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزي و هزینه هاي ایاب و ذها ب که توسط کارمندان یا مدیران ، با وسایل نقلیه عمومی انجام م یشود.
4.1 هزینه سرمایه گذاري یا اجاره محل دفتر مرکزي .
5.1 هزینه نگهداري دفتر مرکزي .
6.1 هزینه استهلاك وسایل دفتري دفتر مرکزي .
7.1 هزینه آب ، برق ، و سوخت دفتر مرکزي .
8.1 هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزي .
9.1 هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزي .
10.1 هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزي .
11.1 هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزي .
12.1 هزینه تهیه اسناد، براي شرکت در مناقصه ها.
13.1 هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.
14.1 هزینه هاي متفرقه ، شامل هزینه هاي حقوقی و قضایی ، نشریات ، عضویت در مجامع ، و مانند آن ها.
15.1 هزینه عوارض شهرداري براي دفتر مرکزي .
16.1 هزینه سرمایه گذاري یا اجاره و هزینه هاي نگهداري و بهره برداري از انبار مرکزي .
17.1 هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه اي دفتر مرکزي.

هزینه بالا سري کار

این هزینه ، از نوع هزینه هایی است که میتوان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر:
هزینه هاي سرمایه گذاري که شامل موارد زیر است :
1- هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است .
2- هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست .

هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است :

هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات .
هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت .
هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجراي کار.
هزینه مالیات .
هزینه صندوق کارآموزي .
سود پیمانکار.

هزینه هاي مستمر کارگاه ، که شامل موارد زیر است :

هزینه دستمزد نیروي انسانی سرپرستی عمومی کارگاه ، دفتر فنی ، اداري ، مالی و تدارکات ، کمپ و کانتین و خدمات . همچنین ، هزینه
دستمزد سایر عوامل کارگاه ک ه در قیمت ردیف هاي فهرست بها و هزین ه تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور نشده است .
هزینه نیروي انسانی خدماتی ک ه در اختیار کارفرما و مهندس مشاور براي بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.
هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و سایر نقاط ، براي کار مربوط .
هزینه تهیه نسخه هاي اضافی اسناد و مدارك پیمان .
هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار.
هزینه پذیرایی کارگاه .
هزینه هاي پست ، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه هاي متفرقه .
هزینه تامین وسیله نقلیه براي تدارکات کارگاه .
هزینه فتوکپی ، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات .
هزینه آزمایش هاي پیمانکار.
هزینه هاي تهیه مدارك فنی و تحویل کار.
هزینه هاي تهیه عک س و فیلم .
هزینه تهیه نقشه هاي کارگاهی در حد نیاز کار. Shop Drawings
هزینه تهیه نقشه هاي چون ساخت As Built Drawings
هزینه هاي برنامه ریزي و کنترل پروژه .
هزینه هاي نگهداري عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت .
هزینه هاي مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی .

توضیح 1) هزینه دستمزد نیروي انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت
هزینه اي در هزینه هاي بالاسري منظور نشده است .

توضیح 2) در طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي ، چون هزینه هاي بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش
افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداري (براي پیمانهاي مشمول )، توسط دستگاههاي اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت میشود، هزینه اي از بابت آن ها در هزینههاي بالاسري منظور نشده است .

به این مطلب چند امتیاز میدی؟
[Total: 0 Average: 0]
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن