چک لیست و فرم های مورد نیاز دفاتر فنی و مهندسین

چک لیست  یا برگه بازرسی  یک نوع کمک اطلاعاتی در کارهاست که برای جبران نارسایی‌های بالقوه ناشی از محدودیت حافظه و توجه انسان به کار می‌رود. در این قسمت مجموعه عمران یار چک لیست ها و فرم های مود نیاز جهت مهندسین و دفاتر فنی  و مهندسی قرار گرفته که به شرح ذیل می باشد:
gharardad-chek
چک لیست های کنترل طراحی
•         چک لیست برق
•         چک لیست سازه
•         چک لیست مکانیک
•         چک لیست معماری
•         چک لیست سازه فولادی
•         چک لیست سازه- مبحث ۶
•         چک لیست سازه بتنی و شالوده طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
•         چک لیست مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های فولادی(
•         چک لیست طول مهاری و هم پوشانی میلگردها
•         چک لیست آئین نامه ۲۸۰۰- ویرایش سوم
چک لیست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
•         کنترل اجرای عایق کاری حرارتی ساختمان
•         طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان-روش کارکردی
•         طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان روش تجویزی

فرمها،مدارک و راهنماها
•         مدارک مورد نیاز بخش کنترل نقشه
o        تعهدات مالک
o        تعهدات مجری
o        تعهدات ناظر هماهنگ کننده
o        فرم اعلام شروع به کار عملیات خدمات آزمایشگاهی
o        شرایط عمومی قرارداد، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان
•         کاربرگ تعهد استفاده از امضا الکترونیکی
o        کاربرگ تعهد مهندسان حقیقی
o        کاربرگ تعهد مهندسان حقوقی
•         شرح خدمات
o        شرح خدمات مهندسان ناظر
•         دستورالعمل ترسیم نقشه ها
o        معماری
o        چک لیست کنترل و تهیه نقشه های اجرایی سازه
o        دستورالعمل اجرایی  گودبرداری های ساختمانی
o         چک لیست مشخصات گود برداری وسازه نگهبان

کنترل ایستایی چک لیست
فرم شماره ۱ چک لیست موارد محاسبات در ساختمان های بتنی
فرم شماره ۲ چک لیست موارد محاسبات در ساختمان های فلزی
برگه شناسه محاسبات فنی
لجند نقشه های سازه
فرم ایستایی-واحد ایستایی
فرآیند کنترل نقشه های سازه

چک لیست کنترل نظارت
گزارش تخلف ساختمان مهندسین ناظر
فرم شماره یازده (کنترل اجرای معماری در مرحله عملیات نازک کاری و نماسازی ساختمان)
فرم شماره ده (کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای تقسیم بندی فضاهای داخلی و خارجی معماری و عملیات سفت کاری)
فرم شماره نه (کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای سقف و ستون)
فرم شماره هشت ( کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای فونداسیون)
فرم شماره هفت (کنترل اجرای سازه‌ صنعتی (سوله) در مرحله نصب قطعات )
فرم شماره شش(کنترل اجرای سازه‌ صنعتی (سوله) در مرحله ساخت قطعات )
فرم شماره پنج (کنترل اجرای سازه‌ صنعتی (سوله) در مرحله فونداسیون)
فرم شماره چهار (کنترل اجرای ساختمان در مرحله تیر و ستون سازه فولادی)
فرم شماره سه (کنترل اجرای ساختمان در مرحله فونداسیون سازه فولادی)
فرم شماره دو ( کنترل اجرای ساختمان در مرحله سقف و ستون سازه بتنی)
فرم شماره یک (کنترل اجرای ساختمان در مرحله فونداسیون سازه بتنی)
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کنترل نظارت ساختمانهای زیر ۷ سقف…
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان…
پرداخت حق الزحمه نظارت گروههای ساختمانی “ج” و “د”
ابعاد و مشخصات تابلوی راهنمای پروژه ( تابلوی شناسه)
چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی
برگ درخواست حق الزحمه ناظر سازه
برگ درخواست حق الزحمه ناظر سازه صنعتی – سوله
برگ درخواست حق الزحمه ناظر معماری
چک لیست کنترل تأسیسات
چک لیست کنترل نقشه های مکانیک
چک لسیت کنترل نقشه های برق
فرم استعلام شرایط واگذاری انشعاب برق
فرم تائید مهندس ناظر برق ساختمان جهت درخواست انشعاب برق
فرم شماره یک کنترل اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله فونداسیون
فرم شماره دو کنترل اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله سقف
فرم شماره سه کنترل اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله نازک‌کاری (لوله‏ گذاری و تست)
فرم شماره چهار کنترل اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله نازک ‌کاری (کانال‎کشی)
فرم شماره پنج کنترل اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله نازک‎کاری (پایان کار)
فرم شماره یک کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله فونداسیون
فرم شماره دو(سقف ………….) کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله سقف…………..
فرم شماره سه کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله نازک‌کاری(لوله گذاری و قوطی گذاری )
فرم شماره چهار کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله نازک‌کاری(سیم کشی ها و اجرای سیستم اتصال زمین)
فرم شماره پنج کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله نازک کاری(پایان کار)
برگ درخواست بازدید و دریافت حق ‏الزحمه مهندس ناظر تأسیسات الکتریکی
برگ درخواست بازدید و دریافت حق ‏الزحمه مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی

فرم های چک لیست
فرم بازدید نظارت عالیه
فرم چک لیست معماری
فرم چک لیست عمران
فرم چک لیست تاسیسات مکانیک
فرم چک لیست تاسیسات برق
فرم چک لیست نظارت عالیه برق
چک لیست آپارتمان
چک لیست ساختمان های سنتی
چک لیست خلاصه طراحی
چک لیست کامل طراحی
چک لیست کنترل روش طراحی و محاسبات سازه (فولادی)
چک لیست کنترل روش طراحی و محاسبات سازه (بتنی)
چک لیست طراحی معماری گروه های الف ، ب ، ج و د
چک لیست کنترل نقشه های تاسیسات الکتریکی
چک لیست کنترل نقشه ها و دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی
چک لیست کنترل دفترچه مکانیک خاک
چک لیستهای نظارتی ساختمانهای آموزشی
چک لیست معماری ساختمان آموزشی
چک لیست ساختمان آموزشی با اسکلت بتنی
چک لیست ساختمان آموزشی با اسکلت فلزی
چک لیست تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان آموزشی

فرمهای گزارش
گزارش مرحله ای نظارت معماری
•         کاربرگ کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای فونداسیون
•         کاربرگ کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای سقف و ستون
•          کاربرگ کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای سفتکاری
•          کاربرگ کنترل ضوابط معماری در مرحله نازک کاری و نماسازی
گزارش مرحله ای نظارت سازه
•          کاربرگ کنترل اجرای ساختمان در مرحله فونداسیون سازه بتنی
•         کاربرگ کنترل اجرای ساختمان در مرحله سقف و ستون سازه بتنی
•         کاربرگ کنترل اجرای ساختمان در مرحله فونداسیون سازه فولادی
•         کاربرگ کنترل اجرای ساختمان در مرحله سقف و ستون سازه فولادی
گزارش مرحله ای نظارت تاسیسات برقی
•         کاربرگ کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی  در مرحله فونداسیون
•         کاربرگ کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی در مرحله سقف و ستون
•         کاربرگ کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی  در مرحله نازک کاری
•         کاربرگ کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی  در مرحله پایان کار
گزارش مرحله ای نظارت تاسیسات مکانیکی
•         کاربرگ کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی در مرحله فونداسیون
•         کاربرگ کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی در مرحله سقف و ستون
•          کاربرگ کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی در مرحله نازک کاری
•          کاربرگ کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی در مرحله پایان کار
گزارش مرحله نظارت سازه های صنعتی (سوله و …)
•         کاربرگ کنترل اجرای سازه صنعتی ( سوله ) در مرحله فونداسیون
•         کاربرگ کنترل اجرای سازه صنعتی ( سوله ) در مرحله ساخت قطعات
•         کاربرگ کنترل اجرای سازه صنعتی ( سوله ) در مرحله نصب قطعات
فرم گزارش تخلفات ساختمانی
•         کاربرگ گزارش تخلف ساختمانی
•           چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی

فرم های مربوط به واحد کنترل نظارت
•         فرم های ۵ مرحله ای مربوط به واحد کنترل نظارت
گزارش شروع عملیات ساختمانی
گزارش پی سازی ساختمان (مرحله اول)
گزارش اجرای اسکلت ساختمان (مرحله دوم)
گزارش اجرای سفت کاری ساختمان (مرحله سوم )
گزارش اجرای نازک کاری و نما سازی ساختمان (مرحله چهارم – ساختمان )
گزارش اجرای نازک کاری و نما سازی ساختمان (مرحله چهارم – تاسیسات)
گزارش پایان عملیات ساختمانی(مرحله پنجم)
•         فرم انصراف از نظارت
فرم انصراف از نظارت

فرمهای گزارش مرحله ای
گزارش مرحله اول گزارش مربوط به ساختمان های گروه (( الف و ب))
گزارش مرحله دوم گزارش مربوط به ساختمان های گروه (( الف و ب))
گزارش مرحله سوم ساختمان های بتنی گزارش مربوط به ساختمان های گروه (( الف و ب))
گزارش مرحله سوم فلزی گزارش مربوط به ساختمان های گروه (( الف و ب))
گزارش مرحله چهارم گزارش مربوط به ساختمان های گروه (( الف و ب))
گزارش مرحله پنجم گزارش مربوط به ساختمان های گروه (( الف و ب))
گزارش مرحله ششم گزارش مربوط به ساختمان های گروه (( الف و ب))

فرم های اجرایی
فرما های محاسبات سازه ای
فهرست مندرجات دفترچه محاسبات
فرم بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی
فرم های گزارش مراحل ساخت ساختمان

فرمهای گزارش عملیات ساختمانی
فرمهای شروع عملیات
فرم رعایت ایمنی
گزارشات مرحله ای معماری
گزارشات مرحله ای سازه های فلزی
گزارشات مرحله ای سازه های بتنی
گزارشات مرحله ای تأسیسات الکتریکی
گزارشات مرحله ای تأسیسات مکانیکی
فرم درخواست پرداخت مراحل حق النظارت
فرمهای پایانکار ساختمانی
فرم گزارش اتمام مهلت پروانه ساختمانی(مدت قرارداد)

راهنما
راهنمای تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی ( فاز ۲)
راهنمای طراحی تاسیسات برقی
شرایط پذیرش نقشه های تاسیسات مکانیکی
دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه

چک لیست شهرداری
چک لیست ابنیه
چک لیست ارزیابی تراش و روکش مکانیزه آسفالت
چک لیست درزگیری
چک لیست لکه گیری هندسی سطحی
چک لیست لکه گیری هندسی عمقی
چک لیست ارزیابی لکه گیری نوار حفاری
چک لیست عملیات نهر و جدول
چک لیست پیاده روسازی
چک لیست ترمیم دریچه
راهنمای تکمیل و چک لیستهای فوق(شهرداری)
چک لیست کنترل طراحی تاسیسات مکانیک
چک لیست کنترل طراحی تاسیسات برقی

چک لیست گردش کار و ملاحظات پدافند غیر عامل در ساختمان های شهری
فرم ۱ ،برگ کنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان
فرم۲ ، برگ کنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان
فرم۳، برگ کنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان
گردش کار خدمات مهندس شهرساز در طراحی ساختمان
گردش کار تهیه و کنترل ملاحظات پدافند غیرعامل شهرسازی در طراحی ساختمانها
دفترچه اطلاعات ساختمان
مستندات و مدارک ضمیمه برگ کنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در ساختمان
گزارش بررسی ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان

چک لیست های دیگر
چک لیست کنترل نهایی تاسیسات مکانیکی
چک لیست سازه های بتنی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
چک لیست سازه های فولادی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
چک لیست بارگذاری مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
چک لیست کنترل نقشه های تأسیسات الکتریکی
فرم های گزارشات مرحله ای مهندسان ناظر
گروه ساختمانی الف :
دریافت فرم
گروه ساختمانی ب ـ ج ـ د :
فرم رشته معماری
فرم رشته سازه
فرم رشته نقشه برداری
فرم رشته برق
فرم رشته مکانیک
گزارشات شهرداری
گزارشات شهرداری الف
گزارشات شهرداری ب ج د

فرمهای دفاتر
فرم بازدید از دفاتر مرحله ۱
فرم بازدید از دفاتر مرحله ۲
فرم بازدید از دفتر
متن مشارکت نامه مدنی

فرمهای اجرا
اجرای ساختمان یا (مجریان ذیصلاح)
شرایط خصوصی قرارداد بر قراردادهای اجرای ساختمان
شرایط عمومی قرارداد بر قراردادهای اجرای ساختمان
شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی
قرارداد اجرای ساختمان پیمان مدیریت
قرارداد اجرای ساختمان (با مصالح)
قرارداد اجرای ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)
قرارداد نظارت عالیه بر اجرای ساختمان
فرم کنترل نقشه سازه اسکلت بتنی
فرم کنترل نقشه سازه اسکلت فلزی
فرم کنترل نقشه معماری
فرم کنترل نقشه تاسیسات مکانیکی
فرم کنترل نقشه تاسیسات برقی

فرم های نظارت
سازه:
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه) مرحله اول  اجرای فونداسیون و پی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه) مرحله دوم  اجرای ستون و سقف طبقه …. ساختمان اسکلت بتنی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه) مرحله دوم  اجرای ستون و سقف طبقه …. ساختمان اسکلت فلزی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه) مرحله دوم  اجرای سقف و دیوارهای ساختمان مصالح بنائی

معماری:
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری) مرحله اول بعد از کرسی چینی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری) مرحله دوم انتهای سفت کاری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری) مرحله سوم انتهای نازک کاری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری) مرحله چهارم اتمام ساختمان

تاسیسات مکانیکی:
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) مرحله اول قبل از نازک کاری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) مرحله دوم اتمام ساختمان

تاسیسات برقی:
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (تاسیسات برقی) مرحله اول قبل از نازک کاری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (تاسیسات برقی) مرحله دوم اتمام ساختمان

پایان عملیات/ گزارش تخلف/ تمدید یا انصراف از نظارت:
فرم اعلام پایان عملیات ساختمانی
فرم گزارش تخلف زیزبنایی
فرم انصراف از نظارت
فرم تمدید نظارت

نقشه برداری:
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله اول پیش ازگودبرداری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله دوم پی سازی ساختمان پیش از بتن ریزی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله سوم اجرای ستون ها
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله چهارم اجرای سقف ها
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله پنجم پس از نماکاری

فرمهای متفرقه:
چک لیست تمهیدات ایمنی ساختمان
چک لیست مدارک نما
شیوه نامه تفکیک آپارتمانها
قرارداد اجرای ساختمان توسط شخص حقیقی و حقوقی
قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان و تاسیسات توسط شخص حقیقی(ویرایش جدید)
فرم اعلام شروع بکار(جدید)
فرم گزارش پیشرفت عملیات ساختمان(جدید)
فرم تمدید نظارت(جدید)
فرم پایان کار (جدید)
فرم ناظر هماهنگ کننده

چک لیست صورت وضعیت
چک لیست بررسی صورت وضعیت قطعی
چک لیست بررسی صورت وضعیت موقت
فرم رسیدگی به تاخیرات
فرم بررسی تصویب و قیمت جدید
چک لیست صورت وضعیت
چک لیست تهیه و ارسال صورت وضعیت

فرمهای دفتر فنی
چک لیست کنترل عملیات آرماتور بندی و قالب بندی
چک لیست کنترل عملیات آرماتور بندی و قالب بندی ۲
دستورکار
شیت آزمایشگاه
فرم ارزیابی پیمانکار
گزارش روزانه کارگاه
جداول متره
درخواست آزمایش بتن
درخواست آزمایش خاک
برگ الحاقی
صورتجلسه
لیستوفر آرماتور بندی ۱
لیستوفر آرماتوربندی ۲
پیشنهاد قیمت
ریزمتره
صورت وضعیت
جدول اشتال
صورت وضعیت تعدیل
گزارش هفتگی

add_to_cart

دیدگاه خود را بیان کند

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.