مجموعه نشریات سازمان برنامه و بودجه

نشریه ها و معیارهای فنی

مجموعه پیش رو یکی از کامل ترین نشریات سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، نظام فنی و اجرایی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) می باشد که در این مجمومه از اولین شماره نشریه شماره ۱ الی ۶۶۵ از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۳ در این مجموعه قرار دارد.

۱٫    نشریه شماره ۶۶۵ دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی
۲٫    نشریه شماره ۶۲۶ راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
۳٫    نشریه شماره ۶۵۴ مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی
۴٫    نشریه شماره _r1360 دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)
۵٫    نشریه شماره ۵۵۵ راهنمای جامع تدوین گزارش
۶٫    نشریه شماره ۶۲۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان
۷٫    نشریه شماره ۶۲۷ مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)
۸٫    نشریه شماره ۶۵۰ ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق
۹٫    نشریه شماره ۶۴۷ دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
۱۰٫    نشریه شماره _r1 108 مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی نشریه شماره ۱۰۸ (تجدیدنظر اول)
۱۱٫    نشریه شماره ۶۴۵ دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)
۱۲٫    نشریه شماره ۶۴۲ راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
۱۳٫    نشریه شماره ۶۴۴ راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
۱۴٫    نشریه شماره ۶۴۶ راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
۱۵٫    نشریه شماره ۶۲۴ راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریز
۱۶٫    نشریه شماره ۶۴۳ راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
۱۷٫    نشریه شماره _r1261 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول) {بارانی، موضعی، قطره ای،…}
۱۸٫    نشریه شماره _r2101 مشخصات فنی عمومی راه – تجدید نظر دوم
۱۹٫    نشریه شماره ۶۲۹ راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
۲۰٫    نشریه شماره ۶۳۱ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم- شرایط طراحی
۲۱٫    نشریه شماره ۶۳۰ دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش اول- ملاحظات کلی
۲۲٫    نشریه شماره ۶۳۷ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم- تاسیسات پهلوگیری (مهار)
۲۳٫    نشریه شماره ۶۳۶ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم- تجهیزات محافظت بندر
۲۴٫    نشریه شماره ۶۳۲ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش سوم- مصالح
۲۵٫    نشریه شماره ۶۳۵ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه ها
۲۶٫    نشریه شماره ۶۲۸ واژه نامه سازه های ساحلی
۲۷٫    نشریه شماره ۶۳۴ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش پنجم- پی ها
۲۸٫    نشریه شماره ۶۳۸ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم- سایر تجهیزات بندر
۲۹٫    نشریه شماره ۶۳۳ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش چهارم- قطعات بتنی پیش ساخته
۳۰٫    نشریه شماره ۶۴۰ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی
۳۱٫    نشریه شماره ۶۳۹ دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم- اسکله های ویژه
۳۲٫    نشریه شماره ۶۴۱ مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
۳۳٫    نشریه شماره ۵۷۷ دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)
۳۴٫    نشریه شماره CAO_H49257T68920 واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینی
۳۵٫    نشریه شماره ۶۱۴ مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها
۳۶٫    نشریه شماره ۶۲۱ دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی
۳۷٫    نشریه شماره -r13-117 ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
۳۸٫    نشریه شماره ۶۱۳ آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش غیر سازه)
۳۹٫    نشریه شماره ۳۹۹ مشخصات فنی عمومی سدها
۴۰٫    نشریه شماره ۵۷۶ ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان ساز ه های زهکشی زیرزمینی
۴۱٫    نشریه شماره ۵۹۹ فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانیها و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
۴۲٫    نشریه شماره ۶۱۱ راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای استخراجی
۴۳٫    نشریه شماره ۶۱۹ مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب
۴۴٫    نشریه شماره ۵۹۵ فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان
۴۵٫    نشریه شماره ۶۱۵ فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
۴۶٫    نشریه شماره ۶۲۰ دستورالعمل پایش کیفیت آبهای زیرزمینی
۴۷٫    نشریه شماره ۶۱۶ راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی
۴۸٫    نشریه شماره _r1385 دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
۴۹٫    نشریه شماره ۵۹۴ راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی
۵۰٫    نشریه شماره ۵۷۵ راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب
۵۱٫    نشریه شماره ۵۶۵ شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آنها در کانه آرایی
۵۲٫    نشریه شماره ۵۸۰ ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
۵۳٫    نشریه شماره ۶۱۲ آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش سازه)
۵۴٫    نشریه شماره ۵۸۸ فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی
۵۵٫    نشریه شماره ۵۵۹ راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری
۵۶٫    نشریه شماره ۵۸۱ فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی
۵۷٫    نشریه شماره ۵۶۴ راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری
۵۸٫    نشریه شماره ۵۷۹ دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی
۵۹٫    نشریه شماره ۵۹۸ راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها
۶۰٫    نشریه شماره ۵۶۷ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
۶۱٫    نشریه شماره ۵۹۱ راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
۶۲٫    نشریه شماره ۵۹۷ فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
۶۳٫    نشریه شماره ۵۹۶ فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
۶۴٫    نشریه شماره ۵۵۴ راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روشهای دستی یا خودکار
۶۵٫    نشریه شماره ۵۲۷ راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب
۶۶٫    نشریه شماره _r1472 مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)
۶۷٫    نشریه شماره ۵۹۰ راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
۶۸٫    نشریه شماره ۶۰۰ راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران
۶۹٫    نشریه شماره ۶۰۵ راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
۷۰٫    نشریه شماره ۶۰۳ راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات
۷۱٫    نشریه شماره ۴۱۵ آیین نامه طرح هندسی راه های ایران
۷۲٫    نشریه شماره ۶۰۴ راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی
۷۳٫    نشریه شماره ۵۵۳ دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج
۷۴٫    نشریه شماره ۶۰۶ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی
۷۵٫    نشریه شماره ۶۰۲ راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی
۷۶٫    نشریه شماره ۶۰۹ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
۷۷٫    نشریه شماره ۶۰۷ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی
۷۸٫    نشریه شماره ۶۰۱ راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی
۷۹٫    نشریه شماره ۶۰۸ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات
۸۰٫    نشریه شماره ۶۱۰ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب
۸۱٫    نشریه شماره ۵۸۵ راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای
۸۲٫    نشریه شماره ۵۹۲ راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها
۸۳٫    نشریه شماره ۵۲۵ راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آن
۸۴٫    نشریه شماره ۵۹۳ راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای
۸۵٫    نشریه شماره ۵۸۹ راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
۸۶٫    نشریه شماره ۵۸۶ راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
۸۷٫    نشریه شماره ۳۱۰ دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در
۸۸٫    نشریه شماره _r1275 ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
۸۹٫    نشریه شماره _r1137 راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)
۹۰٫    نشریه شماره ۵۴۵ راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آرایی
۹۱٫    نشریه شماره Kar87228 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽ
۹۲٫    نشریه شماره ۵۴۴ ضوابط انجام آزمایشهای کانه‌آرایی در مقیاسهای آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ
۹۳٫    نشریه شماره ۵۸۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختمان
۹۴٫    نشریه شماره _r1258 دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول)
۹۵٫    نشریه شماره ۵۸۴ راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
۹۶٫    نشریه شماره ۵۸۲ ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار
۹۷٫    نشریه شماره ۵۶۶ فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل « طراحی پایه و طراحی تفصیلی »
۹۸٫    نشریه شماره ۵۶۱ راهنمای کاربرد ردیا بها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد
۹۹٫    نشریه شماره ۵۸۳ راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل
۱۰۰٫    نشریه شماره ۵۷۸ فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
۱۰۱٫    نشریه Fonts فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
۱۰۲٫    نشریه شماره ۵۶۰ راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی
۱۰۳٫    نشریه شماره ۵۵۶ راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
۱۰۴٫    نشریه شماره ۵۵۷ راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبی
۱۰۵٫    نشریه شماره ۵۶۳ ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای
۱۰۶٫    نشریه شماره -۱_r1254 دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی (تجدید نظر ۱)
۱۰۷٫    نشریه شماره ۵۶۲ راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
۱۰۸٫    نشریه شماره ۵۴۱ فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)
۱۰۹٫    نشریه شماره _r1 2-110مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر ۱ بتاریخ ۱۳۹۱۰۱۲۹)
۱۱۰٫    نشریه شماره ۵۳۹ علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی
۱۱۱٫    نشریه شماره ۵۴۰ دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای
۱۱۲٫    نشریه شماره ۴۸۰ فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
۱۱۳٫    نشریه شماره ۵۴۷ دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
۱۱۴٫    نشریه شماره ۵۳۸ دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز
۱۱۵٫    نشریه شماره ۶۶۶ راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
۱۱۶٫    نشریه شماره ۵۶۸ راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته
۱۱۷٫    نشریه شماره ۵۲۸ راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی
۱۱۸٫    نشریه شماره ۵۴۲ راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی
۱۱۹٫    نشریه شماره ۴۸۶ مشخصاتفنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی
۱۲۰٫    نشریه شماره ۵۳۷ دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنی
۱۲۱٫    نشریه شماره ۵۷۴ مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
۱۲۲٫    نشریه شماره _r1131 راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر ۱)
۱۲۳٫    نشریه شماره ۵۶۹ مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
۱۲۴٫    نشریه شماره ۵۷۱ نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشور
۱۲۵٫    نشریه شماره ۵۷۰ آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
۱۲۶٫    نشریه شماره R0001 استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجات
۱۲۷٫    نشریه شماره ۵۳۲ دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها
۱۲۸٫    نشریه شماره ۵۱۱ راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها
۱۲۹٫    نشریه شماره ۴۹۶ راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادن نشریه شماره ۴۹۶
۱۳۰٫    نشریه شماره ۴۹۷ فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی نشریه شماره ۴۹۷
۱۳۱٫    نشریه شماره ۴۸۹ مقررات روشنایی در معادن نشریه شماره ۴۸۹
۱۳۲٫    نشریه شماره ۵۵۲ دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوا نهای آبرفتی نشریه شماره ۵۵۲
۱۳۳٫    نشریه شماره ۵۵۱ دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها نشریه شماره ۵۵۱
۱۳۴٫    نشریه شماره ۵۴۳ دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز
۱۳۵٫    نشریه شماره ۵۴۹ راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی نشریه شماره ۵۴۹
۱۳۶٫    نشریه شماره ۵۵۰ راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ نشریه شماره ۵۵۰
۱۳۷٫    نشریه شماره ۵۴۸ مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی نشریه شماره ۵۴۸
۱۳۸٫    نشریه شماره ۵۲۴ راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی نشریه شماره ۵۲۴
۱۳۹٫    نشریه شماره ۵۴۶ دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره ۵۴۶
۱۴۰٫    نشریه شماره ۱۱۰-۱_r2 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)
۱۴۱٫    نشریه شماره _r1203 ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری نشریه شماره ۲۰۳ (تجدید نظر اول)
۱۴۲٫    نشریه شماره ۲۷۶ شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل نشریه شماره ۲۷۶
۱۴۳٫    نشریه شماره ۳۱۵ راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره ۳۱۵
۱۴۴٫    نشریه شماره ۵۳۵ ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پسا بها نشریه شماره ۵۳۵
۱۴۵٫    نشریه شماره ۵۳۱ دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن نشریه شماره ۵۳۱
۱۴۶٫    نشریه شماره ۵۳۶ فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهن نشریه شماره ۵۳۶
۱۴۷٫    نشریه شماره ۴۸۸ دستورالعمل امداد و نجات در معادن نشریه شماره ۴۸۸
۱۴۸٫    نشریه شماره ۵۰۰ دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی نشریه شماره ۵۰۰
۱۴۹٫    نشریه شماره ۵۳۴ راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها نشریه شماره ۵۳۴
۱۵۰٫    نشریه شماره ۵۳۰ راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک نشریه شماره: ۵۳۰
۱۵۱٫    نشریه شماره ۴۶۱ راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) – شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
۱۵۲٫    نشریه شماره ۵۱۵ راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری نشریه شماره ۵۱۵
۱۵۳٫    نشریه شماره ۵۲۹ راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها نشریه شماره ۵۲۹
۱۵۴٫    نشریه شماره ۵۲۶ راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ نشریه شماره ۵۲۶
۱۵۵٫    نشریه شماره ۵۲۳ راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها نشریه شماره ۵۲۳
۱۵۶٫    نشریه شماره ۴۱۲ شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌ – نشریه شماره ۴۱۲
۱۵۷٫    نشریه شماره ۴۱۳ شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌ – نشریه شماره ۴۱۳
۱۵۸٫    نشریه شماره ۴۹۸ راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن
۱۵۹٫    نشریه شماره ۵۲۲ دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری) نشریه شماره ۵۲۲
۱۶۰٫    نشریه شماره ۴۱۱ شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن- نشریه شماره ۴۱۱
۱۶۱٫    نشریه شماره ۵۱۸ راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند نشریه شماره ۵۱۸
۱۶۲٫    نشریه شماره ۵۲۰ راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب نشریه شماره ۵۲۰
۱۶۳٫    نشریه شماره ۵۱۹ راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی نشریه شماره ۵۱۹
۱۶۴٫    نشریه شماره ۵۲۱ راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها نشریه شماره ۵۲۱
۱۶۵٫    نشریه شماره ۵۱۳ دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها نشریه شماره ۵۱۳
۱۶۶٫    نشریه شماره ۵۰۶ دستورالعمل ترابری در معادن نشریه شماره ۵۰۶
۱۶۷٫    نشریه شماره ۵۱۶ راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای نشریه شماره ۵۱۶
۱۶۸٫    نشریه شماره ۵۱۲ دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه نشریه شماره ۵۱۲
۱۶۹٫    نشریه شماره ۵۰۸ علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی) نشریه شماره ۵۰۸
۱۷۰٫    نشریه شماره ۵۰۹ راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن نشریه شماره ۵۰۹
۱۷۱٫    نشریه شماره ۵۰۵ دستورالعمل پایش و ارزشیابی طر حهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری نشریه شماره ۵۰۵
۱۷۲٫    نشریه شماره ۵۱۷ دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری نشریه شماره ۵۱۷
۱۷۳٫    نشریه شماره ۵۱۰ دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار نشریه شماره ۵۱۰
۱۷۴٫    نشریه شماره ۴۹۹ فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور نشریه شماره ۴۹۹
۱۷۵٫    نشریه شماره ۲-۵۰۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد۲
۱۷۶٫    نشریه شماره۱ -۵۰۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد۱
۱۷۷٫    نشریه شماره ۸۷۰۲۲ فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
۱۷۸٫    نشریه شماره ۵۰۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی
۱۷۹٫    نشریه شماره _r189 مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان – نشریه شماره ۸۹ (تجدید نظر اول)
۱۸۰٫    نشریه شماره ۲-۵۰۴ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی جلد۲
۱۸۱٫    نشریه شماره ۱-۵۰۴ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی جلد۱
۱۸۲٫    نشریه شماره ۴۴۹ مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانی
۱۸۳٫    نشریه شماره ۴۴۷ مدیریت ایمنی در کارگاه‌های عمرانی
۱۸۴٫    نشریه شماره ۴۴۸ مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانی
۱۸۵٫    نشریه شماره ۴۴۶ معرفی ماشین‌آلات عمرانی
۱۸۶٫    نشریه شماره ۴۸۱ راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
۱۸۷٫    نشریه شماره ۲-۴۵۰ مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد دوم دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی نشریه شماره ۲-۴۵۰
۱۸۸٫    نشریه شماره ۳-۴۵۰ مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد سوم دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی نشریه شماره ۳-۴۵۰
۱۸۹٫    نشریه شماره ۴۹۱ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی
۱۹۰٫    نشریه شماره ۲-۴۸۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی جلد۲
۱۹۱٫    نشریه شماره ۱-۴۸۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی جلد۱
۱۹۲٫    نشریه شماره ۲-۵۰۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی جلد۲
۱۹۳٫    نشریه شماره ۱-۵۰۱ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی جلد۱
۱۹۴٫    نشریه شماره ۱-۴۹۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات در پست های فشار قوی جلد ۱
۱۹۵٫    نشریه شماره ۱-۵۰۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی جلد۱
۱۹۶٫    نشریه شماره ۲-۵۰۱ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی جلد۲
۱۹۷٫    نشریه شماره ۲-۴۹۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات در پست های فشار قوی جلد ۲
۱۹۸٫    نشریه شماره ۱-۱۲-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب – نشریه شماره ۱۲-۲۸۷
۱۹۹٫    نشریه شماره ۳-۱۲-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب – نشریه شماره ۱۲-۲۸۷
۲۰۰٫    نشریه شماره ۲-۱۲-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب – نشریه شماره ۱۲-۲۸۷
۲۰۱٫    نشریه شماره ۴۰۰ آیین نامه سازه های فضاکار نشریه شماره ۴۰۰
۲۰۲٫    نشریه شماره ۴۹۳ معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی
۲۰۳٫    نشریه شماره ۴۹۲ راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک
۲۰۴٫    نشریه شماره _r1244 شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی) نشریه شماره ۲۴۴ (تجدید نظر اول)
۲۰۵٫    نشریه شماره ۴۹۴ راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن
۲۰۶٫    نشریه شماره ۵-۴۷۱ مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلد پنجم یکپارچه سازی اراضی
۲۰۷٫    نشریه شماره ۴-۴۷۱ مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری – جلد چهارم – سازه های آبی و جاده های دسترسی
۲۰۸٫    نشریه شماره ۴۷۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی
۲۰۹٫    نشریه شماره ۲-۴۷۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی ۴۷۹- نشریه شماره
۲۱۰٫    نشریه شماره ۴۳۵ فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
۲۱۱٫    نشریه شماره ۱-۴۷۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی ۴۷۹- نشریه شماره
۲۱۲٫    نشریه شماره ۲_۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – تاسیسات بهداشتی
۲۱۳٫    نشریه شماره ۱_۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها- جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
۲۱۴٫    نشریه شماره ۱-۱۱-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز نشریه شماره ۱۱-۲۸۷
۲۱۵٫    نشریه شماره ۱-۰۴۷۶ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی جلد۱
۲۱۶٫    نشریه شماره ۳-۴۷۱ مبانی و ضوابط طراحی،تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلدسوم زهکشی نشریه شماره ۳-۴۷۱
۲۱۷٫    نشریه شماره ۲-۴۸۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی جلد ۲
۲۱۸٫    نشریه شماره ۲-۱۱-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز – نشریه شماره ۱۱-۲۸۷
۲۱۹٫    نشریه شماره ۴۷۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی
۲۲۰٫    نشریه شماره ۳-۱۱-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز – نشریه شماره ۱۱-۲۸۷
۲۲۱٫    نشریه شماره ۴۸۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی
۲۲۲٫    نشریه شماره ۲-۴۷۶ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی جلد۲
۲۲۳٫    نشریه شماره ۱-۴۸۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی جلد۱
۲۲۴٫    نشریه شماره ۲-۴۷۱ مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلددوم آبیاری نشریه شماره ۲-۴۷۱
۲۲۵٫    نشریه شماره ۴۷۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی نشریه شماره ۴
۲۲۶٫    نشریه شماره ۴۸۲ ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
۲۲۷٫    نشریه شماره R001 دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریه
۲۲۸٫    نشریه شماره ۳۵۴ راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور نشریه شماره ۳۵۴
۲۲۹٫    نشریه شماره ۴۵۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی نشریه شماره ۴۶۰ راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) – شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
۲۳۰٫    نشریه شماره ۴۳۴ راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی
۲۳۱٫    نشریه شماره ۴۷۰ راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب نشریه شماره ۴۷۰
۲۳۲٫    نشریه شماره ۳۶۱ تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول) نشریه شماره ۳۶۱
۲۳۳٫    نشریه شماره ۴۷۴ مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها – مبانی و ضوابط طراحی
۲۳۴٫    نشریه شماره ۲_۴۶۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو جلد دوم
۲۳۵٫    نشریه شماره ۱_۴۶۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو جلد اول
۲۳۶٫    نشریه شماره ۴۷۲ دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها و نظام گلخانه ای کشور
۲۳۷٫    نشریه شماره ۴۶۶ دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی
۲۳۸٫    نشریه شماره ۴۶۷ دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره ۴۶۷
۲۳۹٫    نشریه شماره ۱-۴۷۱ مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری – جلد اول: کلیات
۲۴۰٫    نشریه شماره ۴۳۶ راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
۲۴۱٫    نشریه شماره ۲-۴۴۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو جلد ۲
۲۴۲٫    نشریه شماره ۴۲۴ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی
۲۴۳٫    نشریه شماره ۴۵۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی
۲۴۴٫    نشریه شماره ۲-۴۴۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو جلد ۲
۲۴۵٫    نشریه شماره ۱-۴۴۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو جلد ۱
۲۴۶٫    نشریه شماره ۴۶۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی
۲۴۷٫    نشریه شماره ۱-۴۴۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو جلد ۱
۲۴۸٫    نشریه شماره ۴۶۴ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی
۲۴۹٫    نشریه شماره ۴۳۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی
۲۵۰٫    نشریه شماره ۴۴۴ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – نقشه‌برداری خطوط انتقال نیروی برق
۲۵۱٫    نشریه شماره ۴-۴۵۰ مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری – نشریه شماره ۴-۴۵۰
۲۵۲٫    نشریه شماره ۳۹۳ نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
۲۵۳٫    نشریه شماره ۲-۴۲۳مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) – جلد ۲
۲۵۴٫    نشریه شماره ۱-۴۲۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) – جلد ۱
۲۵۵٫    نشریه شماره ۱-۴۵۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم زمین در پست‌های فشار قوی جلد ۱
۲۵۶٫    نشریه شماره ۲-۴۵۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم زمین در پست‌های فشار قوی جلد ۲
۲۵۷٫    نشریه شماره ۲-۴۳۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی جلد ۲
۲۵۸٫    نشریه شماره ۱-۴۳۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی جلد ۱
۲۵۹٫    نشریه شماره ۳۷۸ راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
۲۶۰٫    نشریه شماره ۴۳۳ فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
۲۶۱٫    نشریه شماره ۴۶۲ راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
۲۶۲٫    نشریه شماره ۲-۶-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات قسمت دوم
۲۶۳٫    نشریه شماره ۴۶۹ موافقت نامه ساخت بهر ه‌برداری واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT) نشریه شماره ۴۶۹
۲۶۴٫    نشریه شماره ۴۵۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی
۲۶۵٫    نشریه شماره ۴۶۳ آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله
۲۶۶٫    نشریه شماره ۳۸۹ آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه
۲۶۷٫    نشریه شماره ۲_۳۶۳ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنی
۲۶۸٫    نشریه شماره ۱_۳۶۳ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادی
۲۶۹٫    نشریه شماره ۳_۳۶۳ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
۲۷۰٫    نشریه شماره ۴۴۱ تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی
۲۷۱٫    نشریه شماره ۳۶۴ دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
۲۷۲٫    نشریه شماره ۴۴۲ دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدن
۲۷۳٫    نشریه شماره ۷_۱۱۹ دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد هفتم: ابنگاری
۲۷۴٫    نشریه شماره ۴۱۰ مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن
۲۷۵٫    نشریه شماره ۲-۴۵۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی جلد ۲
۲۷۶٫    نشریه شماره ۴۵۴ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی
۲۷۷٫    نشریه شماره ۴۷۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
۲۷۸٫    نشریه شماره ۴۵۶ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی
۲۷۹٫    نشریه شماره ۱-۴۵۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی
۲۸۰٫    نشریه شماره ۴۵۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی
۲۸۱٫    نشریه شماره ۱-۴۵۱ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
۲۸۲٫    نشریه شماره ۲-۴۵۱ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
۲۸۳٫    نشریه شماره ۱-۴۵۰ مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی – نشریه شماره ۱-۴۵۰
۲۸۴٫    نشریه شماره ۴۱۹ ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی نشریه شماره ۴۱۹
۲۸۵٫    نشریه شماره ۴۱۶ دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره ۴۱۶
۲۸۶٫    نشریه شماره ۴۱۷ مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره ۴۱۷
۲۸۷٫    نشریه شماره ۱-۴۳۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)
۲۸۸٫    نشریه شماره ۲-۴۳۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)
۲۸۹٫    نشریه شماره ۳۷۹ دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی
۲۹۰٫    نشریه شماره ۴۲۲ ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری نشریه شماره ۴۲۲
۲۹۱٫    نشریه شماره ۴۱۸ ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع – دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت نشریه شماره ۴۱۸
۲۹۲٫    نشریه شماره ۴۲۰ ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع نشریه شماره ۴۲۰
۲۹۳٫    نشریه شماره ۱-۴۲۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – هادی‌های خطوط انتقال نیرو جلد ۱
۲۹۴٫    نشریه شماره ۴۲۱ ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق نشریه شماره ۴۲۱
۲۹۵٫    نشریه شماره ۲-۴۲۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – هادی‌های خطوط انتقال نیرو جلد ۲
۲۹۶٫    نشریه شماره ۱-۴۰۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)
۲۹۷٫    نشریه شماره ۴۳۱ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو
۲۹۸٫    نشریه شماره ۲-۴۳۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
۲۹۹٫    نشریه شماره ۲-۴۰۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست های فشار قوی (جلد دوم)
۳۰۰٫    نشریه شماره ۱-۴۳۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)
۳۰۱٫    نشریه شماره ۱-۴۲۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی جلد ۱
۳۰۲٫    نشریه شماره ۱-۴۲۶ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – مقره‌های خطوط انتقال نیرو جلد ۱
۳۰۳٫    نشریه شماره ۲-۴۰۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
۳۰۴٫    نشریه شماره ۳۹۶ شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری نشریه شماره ۳۹۶
۳۰۵٫    نشریه شماره ۲-۴۲۶ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – مقره‌های خطوط انتقال نیرو جلد ۲
۳۰۶٫    نشریه شماره ۲-۴۲۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
۳۰۷٫    نشریه شماره ۲-۴۲۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترانسفورماتورهای جریان در پست‌های فشار قوی جلد ۲
۳۰۸٫    نشریه شماره ۱-۴۰۷ مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی
۳۰۹٫    نشریه شماره ۱-۴۲۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)
۳۱۰٫    نشریه شماره ۴۰۹ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال
۳۱۱٫    نشریه شماره NZ4-BZ_UserGuide-1 راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی
۳۱۲٫    نشریه شماره ۴۳۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – انتخاب محل پست
۳۱۳٫    نشریه شماره ۶۵۹ مدیریت ریسک در پروژه ها
۳۱۴٫    نشریه شماره ۴۲۵ شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی) نشریه شماره ۴۲۵
۳۱۵٫    نشریه شماره ۲-۱۰-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب
۳۱۶٫    نشریه شماره ۱-۱۰-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب
۳۱۷٫    نشریه شماره ۳-۱۰-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب
۳۱۸٫    نشریه شماره ۴۰۵ راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب
۳۱۹٫    نشریه شماره ۳۹۷ راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار
۳۲۰٫    نشریه شماره ۳۸۱ راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی
۳۲۱٫    نشریه شماره ۳۸۲ راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
۳۲۲٫    نشریه شماره ۲۹۵ نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر
۳۲۳٫    نشریه شماره ۲۹۴ نقشه‌های همسان پل‌های راه
۳۲۴٫    نشریه شماره ۳۹۵ دستورالعمل طراحی پل های فولادی
۳۲۵٫    نشریه شماره ۳۴۷ راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب
۳۲۶٫    نشریه شماره ۳۸۳ راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها
۳۲۷٫    نشریه شماره ۸۹۶۶۶ اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
۳۲۸٫    نشریه شماره ۴۰۱ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – مسیریابی خطوط انتقال نیرو
۳۲۹٫    نشریه شماره ۲-۴۰۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – کلید قدرت در پست‌های فشار قوی جلد ۲
۳۳۰٫    نشریه شماره ۴۰۴ مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق
۳۳۱٫    نشریه شماره ۴۰۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – طراحی عمومی خطوط نیرو
۳۳۲٫    نشریه شماره ۱-۴۰۳ مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – کلید قدرت در پست‌های فشار قوی جلد ۱
۳۳۳٫    نشریه شماره ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
۳۳۴٫    نشریه شماره ۳۵۲ معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای
۳۳۵٫    نشریه شماره ۳۸۸ آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته
۳۳۶٫    نشریه شماره ۳۹۲ ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره
۳۳۷٫    نشریه شماره ۳۹۴ دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر
۳۳۸٫    نشریه شماره ۳۹۱ راهنمای طراحی روسازی بنادر
۳۳۹٫    نشریه شماره ۳۸۵ دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
۳۴۰٫    نشریه شماره ۳۶۷ شناسنامه فنی پل‌ها
۳۴۱٫    نشریه شماره ۳۶۵ فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود
۳۴۲٫    نشریه شماره ۳۹۰ راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای
۳۴۳٫    نشریه شماره ۵۸۱۶۷ راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی
۳۴۴٫    نشریه شماره ۳۵۱ مراحل مختلف اکتشاف ذغال سنگ
۳۴۵٫    نشریه شماره ۳۷۶ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود
۳۴۶٫    نشریه شماره ۴-۱۱۹ دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)
۳۴۷٫    نشریه شماره ۱-۱۱۹ دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد اول: ژئودزی و ترازیابی
۳۴۸٫    نشریه شماره ۲-۱۱۹ دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)
۳۴۹٫    نشریه شماره ۵-۱۱۹ دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد پنجم: میکروژئودزی
۳۵۰٫    نشریه شماره ۶-۱۱۹ دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری
۳۵۱٫    نشریه شماره ۳-۱۱۹ دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)
۳۵۲٫    نشریه شماره ۳۷۰ راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه
۳۵۳٫    نشریه شماره ۳۷۵ مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
۳۵۴٫    نشریه شماره ۳۷۴ مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف
۳۵۵٫    نشریه شماره ۳۶۹ ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری
۳۵۶٫    نشریه شماره ۳۵۸ ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
۳۵۷٫    نشریه شماره ۳۵۹ راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
۳۵۸٫    نشریه شماره ۳۵۷ ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۳۵۹٫    نشریه شماره ۳۶۸ راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
۳۶۰٫    نشریه شماره ۳۴۸ ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
۳۶۱٫    نشریه شماره ۳۴۹ راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها
۳۶۲٫    نشریه شماره ۳۵۳ راهنمای طراحی روسازی فرودگاه
۳۶۳٫    نشریه شماره ۳۵۶ ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
۳۶۴٫    نشریه شماره ۳۵۵ دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن
۳۶۵٫    نشریه شماره ۳۷۱ مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
۳۶۶٫    نشریه شماره ۳۶۰ دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
۳۶۷٫    نشریه شماره ۳۵۰ مقررات تهویه معدن
۳۶۸٫    نشریه شماره ۳۴۵ راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP
۳۶۹٫    نشریه شماره ۳۴۴ آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا” )
۳۷۰٫    نشریه شماره ۳۴۱ مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت
۳۷۱٫    نشریه شماره ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
۳۷۲٫    نشریه شماره ۳۴۳ راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی
۳۷۳٫    نشریه شماره ۳۴۲ راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری
۳۷۴٫    نشریه شماره ۳۲۵ ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
۳۷۵٫    نشریه شماره ۳۲۴ ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی
۳۷۶٫    نشریه شماره ۱۱-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور
۳۷۷٫    نشریه شماره ۸-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر
۳۷۸٫    نشریه شماره ۵-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی
۳۷۹٫    نشریه شماره ۱-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری
۳۸۰٫    نشریه شماره ۱۰-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر
۳۸۱٫    نشریه شماره ۳-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد سوم: مکانیک خاک و پی
۳۸۲٫    نشریه شماره ۷-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هفتم: آبراهه و حوضچه
۳۸۳٫    نشریه شماره ۳۳۹ مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت
۳۸۴٫    نشریه شماره ۴-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر
۳۸۵٫    نشریه شماره ۲-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دوم: مصالح
۳۸۶٫    نشریه شماره ۹-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد نهم: سکوهای دریایی
۳۸۷٫    نشریه شماره ۳-۳۰۰ مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی
۳۸۸٫    نشریه شماره ۲-۳۴۶مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی
۳۸۹٫    نشریه شماره ۲۹۹ فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی
۳۹۰٫    نشریه شماره ۱-۳۴۶ مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه
۳۹۱٫    نشریه شماره ۴-۳۴۶ مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی
۳۹۲٫    نشریه شماره ۵-۳۴۶ مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
۳۹۳٫    نشریه شماره ۴-۲۳۵ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو
۳۹۴٫    نشریه شماره ۱-۶-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان – جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)
۳۹۵٫    نشریه شماره ۳۳۸ دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی
۳۹۶٫    نشریه شماره ۳۲۳ دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی
۳۹۷٫    نشریه شماره ۳۳۶ راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای
۳۹۸٫    نشریه شماره ۳۳۷ ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
۳۹۹٫    نشریه شماره ۳۳۵ راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
۴۰۰٫    نشریه شماره ۶-۳۰۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری
۴۰۱٫    نشریه شماره ۳۳۳ شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)
۴۰۲٫    نشریه شماره NezamNezaratArzyabi نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۴۰۳٫    نشریه شماره ۳۳۴ روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار {بارانی، موضعی، قطره ای،…}
۴۰۴٫    نشریه شماره ۳۳۰ دستورالعمل آماربرداری از منابع آب – وسایل و روش های اندازه گیری
۴۰۵٫    نشریه شماره ۳۲۱ ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
۴۰۶٫    نشریه شماره ۳۲۰ فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
۴۰۷٫    نشریه شماره ۳۲۸ تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اکتشافات معدنی
۴۰۸٫    نشریه شماره ۳۱۹ ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
۴۰۹٫    نشریه شماره ۳۲۹ فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
۴۱۰٫    نشریه شماره ۳۲۲ دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
۴۱۱٫    نشریه شماره ۳۱۸ دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب
۴۱۲٫    نشریه شماره ۳۱۳ فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
۴۱۳٫    نشریه شماره ۳۱۷ ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
۴۱۴٫    نشریه شماره ۳۴۰ تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدن
۴۱۵٫    نشریه شماره ۵-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد ۵ لوله های ترموپلاستیک
۴۱۶٫    نشریه شماره ۳۰۳ مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری
۴۱۷٫    نشریه شماره ۸۴-۱۵ دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۴۱۸٫    نشریه شماره ۴-۲۶۷ آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)
۴۱۹٫    نشریه شماره ۷-۲۶۷ آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
۴۲۰٫    نشریه شماره ۱-۲۶۷ آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)
۴۲۱٫    نشریه شماره ۶-۲۶۷ آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)
۴۲۲٫    نشریه شماره ۲-۲۶۷ آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)
۴۲۳٫    نشریه شماره ۵-۲۶۷ آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)
۴۲۴٫    نشریه شماره ۳۰۱ مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
۴۲۵٫    نشریه شماره ۳۱۶ راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه
۴۲۶٫    نشریه شماره ۳۰۹ راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
۴۲۷٫    نشریه شماره ۳۱۱ راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
۴۲۸٫    نشریه شماره ۳۰۸ راهنمای طراحی دیوارهای حائل
۴۲۹٫    نشریه شماره ۳۰۶ آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
۴۳۰٫    نشریه شماره ۳۰۷ راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه
۴۳۱٫    نشریه شماره ۸۲ راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک
۴۳۲٫    نشریه شماره ۳-۵-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
۴۳۳٫    نشریه شماره ۲-۵-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
۴۳۴٫    نشریه شماره ۱-۵-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
۴۳۵٫    نشریه شماره ۴-۳-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان
۴۳۶٫    نشریه شماره ۱-۴-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی (۴) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان
۴۳۷٫    نشریه شماره ۲-۴-۲۸۷   طراحی بناهای درمانی(۴) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان
۴۳۸٫    نشریه شماره ۲-۳-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان
۴۳۹٫    نشریه شماره ۱-۳-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان
۴۴۰٫    نشریه شماره ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل
۴۴۱٫    نشریه شماره ۳-۳-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان
۴۴۲٫    نشریه شماره ۳-۲۶۷ آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)
۴۴۳٫    نشریه شماره ۳۰۵ شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی – اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور
۴۴۴٫    نشریه شماره ۲-۱۱۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف
۴۴۵٫    نشریه شماره ۳۱۲ ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
۴۴۶٫    نشریه شماره ۳۳۱ راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب
۴۴۷٫    نشریه شماره ۴-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – عایق کاری
۴۴۸٫    نشریه شماره ۳۳۲ راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه
۴۴۹٫    نشریه شماره ۲۹۶ راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی
۴۵۰٫    نشریه شماره ۲۹۷ فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور
۴۵۱٫    نشریه شماره ۷-۲۵۴ دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها
۴۵۲٫    نشریه شماره ۶-۲۵۴ دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها
۴۵۳٫    نشریه شماره ۳-۲۵۴ دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد
۴۵۴٫    نشریه شماره ۴-۲۵۴ دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی
۴۵۵٫    نشریه شماره ۵-۲۵۴ دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی
۴۵۶٫    نشریه شماره ۲۷۹ مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن
۴۵۷٫    نشریه شماره ۲۸۶ ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی) {بارانی، موضعی، قطره ای،…}
۴۵۸٫    نشریه شماره ۴-۲-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U
۴۵۹٫    نشریه شماره ۳-۲-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U
۴۶۰٫    نشریه شماره ۲-۲-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.
۴۶۱٫    نشریه شماره ۱-۲-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U
۴۶۲٫    نشریه شماره ۲۹۸ کارگاه مشترک ایران و ژاپن تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله
۴۶۳٫    نشریه شماره ۲۹۱ جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)
۴۶۴٫    نشریه شماره ۲۹۰ دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش
۴۶۵٫    نشریه شماره ۲۸۹ راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
۴۶۶٫    نشریه شماره ۳-۱-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی
۴۶۷٫    نشریه شماره ۴-۱-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی
۴۶۸٫    نشریه شماره ۱-۱-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی
۴۶۹٫    نشریه شماره ۲-۱-۲۸۷  طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی
۴۷۰٫    نشریه شماره ۳_۲۳۵ ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو
۴۷۱٫    نشریه شماره ۲۸۸ آیین نامه طرح هندسی راه آهن
۴۷۲٫    نشریه شماره ۲۸۱ ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
۴۷۳٫    نشریه شماره ۲۸۵ راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
۴۷۴٫    نشریه شماره ۲۷۲ راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
۴۷۵٫    نشریه شماره ۲۸۰ مشخصات فنی عمومی راهداری
۴۷۶٫    نشریه شماره _r255 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم
۴۷۷٫    نشریه شماره ۲۸۲ ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
۴۷۸٫    نشریه شماره ۲۸۲ ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز
۴۷۹٫    نشریه شماره ۲۸۲ ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
۴۸۰٫    نشریه شماره ۲۸۴ راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری – بخش دوم: تصفیه ثانویه
۴۸۱٫    نشریه شماره ۲۷۵ ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
۴۸۲٫    نشریه شماره ۲۷۷ راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن
۴۸۳٫    نشریه شماره ۲۷۸ راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
۴۸۴٫    نشریه شماره ۲۷۴ دستورالعمل نمونه برداری آب
۴۸۵٫    نشریه شماره ۲۷۳ راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
۴۸۶٫    نشریه شماره ۲۷۰ معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا ۵۰۰۰۰۰ نفر)
۴۸۷٫    نشریه شماره _r1101 مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول
۴۸۸٫    نشریه شماره ۲۶۸ دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها
۴۸۹٫    نشریه شماره ۲۳۲ ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)
۴۹۰٫    نشریه شماره ۳_۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد سوم: کانال کشی
۴۹۱٫    نشریه شماره ۲۶۹ راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب
۴۹۲٫    نشریه شماره ۲۵۰ آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران)
۴۹۳٫    نشریه شماره ۲۷۱ شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور
۴۹۴٫    نشریه شماره ۱۴۲ ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
۴۹۵٫    نشریه شماره  ۲۶۶ : ۱- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، ۲-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب
۴۹۶٫    نشریه شماره ۲۴۵ معیارهای طراحی سینما
۴۹۷٫    نشریه شماره ۲۶۴ آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
۴۹۸٫    نشریه شماره ۲۶۵ دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب
۴۹۹٫    نشریه شماره ۱-۲۳۵ ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو
۵۰۰٫    نشریه شماره ۲۶۱ ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)
۵۰۱٫    نشریه شماره ۲۶۳ فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)
۵۰۲٫    نشریه شماره ۲۶۲ فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ)
۵۰۳٫    نشریه شماره ۲۵۶ استانداردهای نقشه کشی ساختمانی
۵۰۴٫    نشریه شماره ۲۶۰ راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل
۵۰۵٫    نشریه شماره ۲۵۳ آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری
۵۰۶٫    نشریه شماره ۲۵۵ دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
۵۰۷٫    نشریه شماره ۴-۱۳۸مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – روغنکاری
۵۰۸٫    نشریه شماره ۲۰۷ دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
۵۰۹٫    نشریه شماره ۱۴۰ توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب
۵۱۰٫    نشریه شماره ۲۵۸ دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب
۵۱۱٫    نشریه شماره ۲۵۹ دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
۵۱۲٫    نشریه شماره ۲۵۲ رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا
۵۱۳٫    نشریه شماره ۱-۲۵۴ دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی
۵۱۴٫    نشریه شماره ۲۵۷ دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت
۵۱۵٫    نشریه شماره ۱۲۶ راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”
۵۱۶٫    نشریه شماره _r1234 آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران – تجدید نظر اول سال ۱۳۹۰
۵۱۷٫    نشریه شماره ۲۴۹ فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی
۵۱۸٫    نشریه شماره N0220 آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی
۵۱۹٫    نشریه شماره ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
۵۲۰٫    نشریه شماره ۲۴۸ فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها
۵۲۱٫    نشریه شماره ۴۱۴ واژه نامه بتن (ویرایش سوم)
۵۲۲٫    نشریه شماره ۲۳۴ آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
۵۲۳٫    نشریه شماره ۱۵۱ راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
۵۲۴٫    نشریه شماره ۲۴۰ راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران
۵۲۵٫    نشریه شماره ۲۴۶ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی
۵۲۶٫    نشریه شماره ۳۱۲۱-۳۱۲۲ راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
۵۲۷٫    نشریه شماره ۲_۲۳۵ ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنیمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو
۵۲۸٫    نشریه شماره ۲۲۰ تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)
۵۲۹٫    نشریه شماره ۲۲۳ دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
۵۳۰٫    نشریه شماره ۲۴۳ دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
۵۳۱٫    نشریه شماره ۲۴۳ دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
۵۳۲٫    نشریه شماره ۲۲۴ دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک
۵۳۳٫    نشریه شماره ۲۴۲ راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)
۵۳۴٫    نشریه شماره ۲۴۱ راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری
۵۳۵٫    نشریه شماره ۲۳۹ دستور العمل آماربرداری منابع آب – بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار
۵۳۶٫    نشریه شماره ۲۲۹ بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
۵۳۷٫    نشریه شماره ۲۳۸ فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
۵۳۸٫    نشریه شماره ۲۲۲ برنامه ریزی آزمایش های رسوب
۵۳۹٫    نشریه شماره ۱۸۳ مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)
۵۴۰٫    نشریه شماره ۲۳۶ فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (۱-مرحله شناسایی، ۲-مرحله توجیهی، ۳-مرحله تفصیلی)
۵۴۱٫    نشریه شماره ۲۳۷ راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
۵۴۲٫    نشریه شماره ۲۲۵ فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)
۵۴۳٫    نشریه شماره ۲۲۱ تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها
۵۴۴٫    نشریه شماره ۲۱۹ برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب
۵۴۵٫    نشریه شماره ۲۲۸ آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران
۵۴۶٫    نشریه شماره ۲۳۳ آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها
۵۴۷٫    نشریه شماره ۲۲۷ دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه ۱- مرحله شناسایی؛ ۲- مرحله توجیهی؛ ۳- مرحله تفصیلی.
۵۴۸٫    نشریه شماره ۲۲۶ فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
۵۴۹٫    نشریه شماره ۲۱۷ طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری
۵۵۰٫    نشریه شماره ۲۱۸ نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
۵۵۱٫    نشریه شماره ۲۱۲ فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی
۵۵۲٫    نشریه شماره ۲۱۳ فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی
۵۵۳٫    نشریه شماره ۲۱۶ راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
۵۵۴٫    نشریه شماره ۱۶۸ مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای ۳۰۰۰ تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده – CD )
۵۵۵٫    نشریه شماره ۲۱۵ مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
۵۵۶٫    نشریه شماره _r111-0110مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)
۵۵۷٫    نشریه شماره ۸۱۰۰۸۱ آنالیز فهرست بها
۵۵۸٫    نشریه شماره _r1120 آئین نامه بتن ایران (آبا) – به انضمام تفسیر (تجدید نظر اول)
۵۵۹٫    نشریه شماره ۲۱۴ راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها
۵۶۰٫    نشریه شماره ۳_۱۳۸ مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – نگهداری تجهیزات الکتریکی
۵۶۱٫    نشریه شماره ۲۱۱ فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی
۵۶۲٫    نشریه شماره ۲۱۰ پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی
۵۶۳٫    نشریه شماره ۱۳۹ آیین نامه بارگذاری پل ها
۵۶۴٫    نشریه شماره ۲۰۸ مستند سازی طرحهای آب
۵۶۵٫    نشریه شماره ۲۰۶ طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)
۵۶۶٫    نشریه شماره ۲۰۰ فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
۵۶۷٫    نشریه شماره ۱۹۹ فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
۵۶۸٫    نشریه شماره ۲۰۱ فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
۵۶۹٫    نشریه شماره ۲۰۲ فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
۵۷۰٫    نشریه شماره ۲۰۴ پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
۵۷۱٫    نشریه شماره ۲۰۵ راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
۵۷۲٫    نشریه شماره ۲۰۹ مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)
۵۷۳٫    نشریه شماره ۱۹۸ ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
۵۷۴٫    نشریه شماره ۱۹۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
۵۷۵٫    نشریه شماره ۱۸۲ راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
۵۷۶٫    نشریه شماره ۱۸۰ راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
۵۷۷٫    نشریه شماره ۱۸۴ بتن در مناطق گرمسیر
۵۷۸٫    نشریه شماره ۱۸۸ دستورالعمل آزمایش های تراوایی
۵۷۹٫    نشریه شماره ۱۹۱ فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
۵۸۰٫    نشریه شماره ۱۸۷ دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
۵۸۱٫    نشریه شماره ۱۸۵ ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
۵۸۲٫    نشریه شماره ۱۹۰ فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
۵۸۳٫    نشریه شماره ۱۹۲ فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
۵۸۴٫    نشریه شماره ۱۸۹ دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
۵۸۵٫    نشریه شماره ۱۸۶ راهنمای تزریق در سازه های آبی
۵۸۶٫    نشریه شماره ۱۹۳ فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)
۵۸۷٫    نشریه شماره ۱۹۴ فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتها
۵۸۸٫    نشریه شماره ۱۴۸ دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
۵۸۹٫    نشریه شماره۲_۱۳۸ مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختمان
۵۹۰٫    نشریه شماره ۱۹۶ آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
۵۹۱٫    نشریه شماره ۱۹۷ آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها
۵۹۲٫    نشریه شماره ۱۸۱ دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
۵۹۳٫    نشریه شماره ۱۷۲ عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
۵۹۴٫    نشریه شماره ۱۷۹ راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
۵۹۵٫    نشریه شماره ۱۷۸ ضوابط طراحی ساختمان های اداری
۵۹۶٫    نشریه شماره ۵_۱۳۶ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان هرمزگان
۵۹۷٫    نشریه شماره ۳_۱۳۶ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمان
۵۹۸٫    نشریه شماره ۱_۱۳۶ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان خوزستان
۵۹۹٫    نشریه شماره ۴_۱۳۶ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمانشاه
۶۰۰٫    نشریه شماره ۶_۱۳۶ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان همدان
۶۰۱٫    نشریه شماره ۲_۱۳۶ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان سیستان و بلوچستان
۶۰۲٫    نشریه شماره ۱۷۷ راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
۶۰۳٫    نشریه شماره ۱۶۹ آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
۶۰۴٫    نشریه شماره ۱۷۶ راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
۶۰۵٫    نشریه شماره ۱۷۵ علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
۶۰۶٫    نشریه شماره ۱۷۳ پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
۶۰۷٫    نشریه شماره ۱۷۴ جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
۶۰۸٫    نشریه شماره ۱۷۱ ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
۶۰۹٫    نشریه شماره ۱_۱۶۷ مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آن
۶۱۰٫    نشریه شماره ۳_۱۶۷ مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
۶۱۱٫    نشریه شماره ۲_۱۶۷ مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیه
۶۱۲٫    نشریه شماره ۱۷۰ دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
۶۱۳٫    نشریه شماره ۱_۱۴۹ معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمین
۶۱۴٫    نشریه شماره ۱۶۴ دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
۶۱۵٫    نشریه شماره ۱۶۵ دستورالعمل برف سنجی
۶۱۶٫    نشریه شماره ۱۶۶ معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
۶۱۷٫    نشریه شماره ۲_۱۴۵ تقاطع های همسطح شهری – توصیه ها و معیارهای فنی
۶۱۸٫    نشریه شماره ۱_۱۴۵تقاطع های همسطح شهری – مبانی فنی
۶۱۹٫    نشریه شماره ۳_۱۴۵تقاطع های هم سطح شهری – سوابق مطالعات
۶۲۰٫    نشریه شماره ۹۴ تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
۶۲۱٫    نشریه شماره ۱۶۲ دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
۶۲۲٫    نشریه شماره ۱۶۳ مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
۶۲۳٫    نشریه شماره ۱۶۰ دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
۶۲۴٫    نشریه شماره ۱۵۸ دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
۶۲۵٫    نشریه شماره ۱۵۹ ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
۶۲۶٫    نشریه شماره ۱۵۷ دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
۶۲۷٫    نشریه شماره ۳_۱۴۴ تسهیلات پیاده روی – جلد ۳- سوابق مطالعات
۶۲۸٫    نشریه شماره ۱۵۶ راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
۶۲۹٫    نشریه شماره ۱۵۳ دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
۶۳۰٫    نشریه شماره ۱۵۵ دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
۶۳۱٫    نشریه شماره ۱۵۴ دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
۶۳۲٫    نشریه شماره ۱۶۱ آیین نامه طرح هندسی راهها
۶۳۳٫    نشریه شماره ۱۵۲ راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
۶۳۴٫    نشریه شماره ۲_۱۴۴ تسهیلات پیاده روی – جلد ۲- توصیه ها و معیارهای فنی
۶۳۵٫    نشریه شماره ۱۴۳ برنامه ریزی و طراحی هتل
۶۳۶٫    نشریه شماره ۱۵۰ سازه های بتنی مهندسی محیط زیست – ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه – ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89
۶۳۷٫    نشریه شماره ۱۴۷ ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
۶۳۸٫    نشریه شماره ۱_۰۱۴۴ تسهیلات پیاده روی – جلد ۱- مبانی فنی
۶۳۹٫    نشریه شماره ۱۴۶ آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
۶۴۰٫    نشریه شماره ۱۴۱ راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
۶۴۱٫    نشریه شماره ۱۰۳ فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
۶۴۲٫    نشریه شماره ۱۰۴ فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
۶۴۳٫    نشریه شماره ۱۳۷ راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
۶۴۴٫    نشریه شماره ۱_۱۳۸ مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – نگهداری دستگاه های تاسیساتی
۶۴۵٫    نشریه شماره ۹۸ شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
۶۴۶٫    نشریه شماره ۱۳۴ نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
۶۴۷٫    نشریه شماره ۱۳۳ راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
۶۴۸٫    نشریه شماره ۹۴ فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی
۶۴۹٫    نشریه شماره ۱_۱۳۲ موازین فنی ورزشگاههای کشور – مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
۶۵۰٫    نشریه شماره ۲_۱۳۲ موازین فنی ورزشگاه های کشور – مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
۶۵۱٫    نشریه شماره ۳_۱۳۲  موازین فنی ورزشگاه های کشور – مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
۶۵۲٫    نشریه شماره ۴_۱۳۲  موازین فنی ورزشگاه های کشور – اقلیم و ورزش در هوای آزاد
۶۵۳٫    نشریه شماره ۹۳ فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
۶۵۴٫    نشریه شماره ۹۶ فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
۶۵۵٫    نشریه شماره ۹۵ فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.
۶۵۶٫    نشریه شماره ۹۲ فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
۶۵۷٫    نشریه شماره ۹۱ فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
۶۵۸٫    نشریه شماره ۱۳۵ مجموعه مقالات:۱- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛۲- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛۳- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
۶۵۹٫    نشریه شماره ۱۳۱ راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
۶۶۰٫    نشریه شماره ۱۲۴ مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
۶۶۱٫    نشریه شماره ۳_۱۲۹ ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری
۶۶۲٫    نشریه شماره ۳_۱۳۰ گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
۶۶۳٫    نشریه شماره ۱۲۵ مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینی
۶۶۴٫    نشریه شماره ۱۲۷ آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
۶۶۵٫    نشریه شماره ۳_۱۱۸ مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
۶۶۶٫    نشریه شماره ۳_۱۱۷ مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
۶۶۷٫    نشریه شماره ۱۱۲ دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
۶۶۸٫    نشریه شماره ۳_۱۱۶ استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
۶۶۹٫    نشریه شماره ۳_۱۲۱ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
۶۷۰٫    نشریه شماره ۱۲۳ ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
۶۷۱٫    نشریه شماره ۱۲۲ مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
۶۷۲٫    نشریه شماره ۱۰۷ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)
۶۷۳٫    نشریه شماره ۵۶ فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
۶۷۴٫    نشریه شماره ۵۷ فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
۶۷۵٫    نشریه شماره ۹۹ وسایل کنترل ترافیک
۶۷۶٫    نشریه شماره ۱۱۵ مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
۶۷۷٫    نشریه شماره ۹۸ ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
۶۷۸٫    نشریه شماره ۱۰۹ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)
۶۷۹٫    نشریه شماره ۱۰۸ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)
۶۸۰٫    نشریه شماره ۱۰۰ بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار
۶۸۱٫    نشریه شماره ۹۵ مشخصات فنی نقشه برداری
۶۸۲٫    نشریه شماره ۱۱۴ کتابنامه بندر
۶۸۳٫    نشریه شماره ۱۱۳ کتابنامه تونل و تونل سازی
۶۸۴٫    نشریه شماره ۱۰۴ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
۶۸۵٫    نشریه شماره ۸۷ معیارهای طرح هندسی تقاطع ها
۶۸۶٫    نشریه شماره ۱۰۵ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)
۶۸۷٫    نشریه شماره ۱۰۳ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)
۶۸۸٫    نشریه شماره ۱۰۶ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)
۶۸۹٫    نشریه شماره ۱۱۱ محافظت ساختمان در برابر حریق
۶۹۰٫    نشریه شماره ۱۰۲ مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه ۲۰ متر
۶۹۱٫    نشریه شماره ۹۷ ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)
۶۹۲٫    نشریه شماره ۹۶ جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدی
۶۹۳٫    نشریه شماره ۸۵ معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی
۶۹۴٫    نشریه شماره ۸۸ چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌ها
۶۹۵٫    نشریه شماره ۸۶ معیارهای طرح هندسی راههای روستایی
۶۹۶٫    نشریه شماره ۲۴ ایمنی در جوشکاری
۶۹۷٫    نشریه شماره ۹۳ گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)
۶۹۸٫    نشریه شماره ۹۲ جزئیات معماری ساختمانهای آجری
۶۹۹٫    نشریه شماره ۸۴ طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)
۷۰۰٫    نشریه شماره ۹۰ دیوارهای سنگی
۷۰۱٫    نشریه شماره ۸۳ مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه ۸ متر
۷۰۲٫    نشریه شماره ۷۸ راهنمای طرح ساختمانهای فولادی
۷۰۳٫    نشریه شماره ۷۴ ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه  AISC)
۷۰۴٫    نشریه شماره ۹۱ الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)
۷۰۵٫    نشریه شماره ۸۱ سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرا
۷۰۶٫    نشریه شماره ۸۰ راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
۷۰۷٫    نشریه شماره ۷۹ شرح خدمات نقشه برداری
۷۰۸٫    نشریه شماره ۷۷ زلزله ۴ مارس ۱۹۷۷ کشور رومانی
۷۰۹٫    نشریه شماره ۷۶ مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)
۷۱۰٫    نشریه شماره ۷۳ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
۷۱۱٫    نشریه شماره ۷۲ راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتی
۷۱۲٫    نشریه شماره ۷۱ محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
۷۱۳٫    نشریه شماره ۷۰ مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران۲۳-۲۵ آبان ماه ۱۳۵۵)
۷۱۴٫    نشریه شماره ۶۹ زلزله های سال ۱۹۶۸ کشور ایران
۷۱۵٫    نشریه شماره ۶۸ ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
۷۱۶٫    نشریه شماره ۶۶ تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرها
۷۱۷٫    نشریه شماره ۶۵ نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)
۷۱۸٫    نشریه شماره ۷۵ برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
۷۱۹٫    نشریه شماره ۶۷ راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
۷۲۰٫    نشریه شماره ۶۴ مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط
۷۲۱٫    نشریه شماره ۶۳ زلزله های سال ۱۹۶۹ کشور ایران
۷۲۲٫    نشریه شماره ۶۱ طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
۷۲۳٫    نشریه شماره ۶۲ نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آبان
۷۲۴٫    نشریه شماره ۶۰ شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
۷۲۵٫    نشریه شماره ۵۹ شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
۷۲۶٫    نشریه شماره ۵۷ شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمه
۷۲۷٫    نشریه شماره ۸ دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلی
۷۲۸٫    نشریه شماره ۵۶ راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی
۷۲۹٫    نشریه شماره ۵۴ راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرد
۷۳۰٫    نشریه شماره ۵۱ مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف
۷۳۱٫    نشریه شماره ۵۸ گزارش شماره ۲ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
۷۳۲٫    نشریه شماره ۴۷ استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی
۷۳۳٫    نشریه شماره ۴۹ بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداری
۷۳۴٫    نشریه شماره ۵۲ شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برق
۷۳۵٫    نشریه شماره ۴۸ مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو
۷۳۶٫    نشریه شماره ۵۰ گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
۷۳۷٫    نشریه شماره ۴۶ زلزله ۱۶ اسفند ۱۳۵۳ (سرخون بندرعباس)
۷۳۸٫    نشریه شماره ۵۳ زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران
۷۳۹٫    نشریه شماره ۴۵ استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
۷۴۰٫    نشریه شماره ۴۴ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی
۷۴۱٫    نشریه شماره ۴۳ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)
۷۴۲٫    نشریه شماره ۴۱ مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
۷۴۳٫    نشریه شماره ۴۲ مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
۷۴۴٫    نشریه شماره ۴۰ مشخصات فنی عمومی در و پنجره
۷۴۵٫    نشریه شماره ۳۹ شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
۷۴۶٫    نشریه شماره ۳۸ مشخصات فنی عمومی اندودکاری
۷۴۷٫    نشریه شماره ۳۷ استانداردهای نقشه کشی
۷۴۸٫    نشریه شماره ۳۶ مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
۷۴۹٫    نشریه شماره ۳۵ مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
۷۵۰٫    نشریه شماره ۳۴ مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
۷۵۱٫    نشریه شماره ۳۳ مشخصات فنی عمومی راههای اصلی
۷۵۲٫    نشریه شماره ۳۱ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)
۷۵۳٫    نشریه شماره ۳۲ شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان
۷۵۴٫    نشریه شماره ۲۹ بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشور
۷۵۵٫    نشریه شماره ۳۰ مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
۷۵۶٫    نشریه شماره ۲۸ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)
۷۵۷٫    نشریه شماره ۲۷ مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
۷۵۸٫    نشریه شماره ۲۵ زلزله ۲۳ نوامبر ۱۹۷۲ ماناگوا
۷۵۹٫    نشریه شماره ۲۳ بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی
۷۶۰٫    نشریه شماره ۲۲ جوش پذیری فولادهای ساختمانی
۷۶۱٫    نشریه شماره ۱۹ روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
۷۶۲٫    نشریه شماره ۱۸ مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی
۷۶۳٫    نشریه شماره ۱۷ برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از ۱۵۰ تخت تا ۷۲۰ تخت
۷۶۴٫    نشریه شماره ۱۶ شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
۷۶۵٫    نشریه شماره ۱۵ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)
۷۶۶٫    نشریه شماره ۲۰ جوشکاری در ساختمانهای فولادی
۷۶۷٫    نشریه شماره ۲۶ جوشکاری در درجات حرارت پایین
۷۶۸٫    نشریه شماره ۲۱ تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری
۷۶۹٫    نشریه شماره ۱۴ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کارهای آجری)
۷۷۰٫    نشریه شماره ۱۳ زلزله ۱۷ آبان ماه ۱۳۵۰ بندر عباس
۷۷۱٫    نشریه شماره ۱۲ روسازی شنی و حفاظت رویه آن
۷۷۲٫    نشریه شماره ۱۱ برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچک
۷۷۳٫    نشریه شماره ۱۰ بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۱ منطقه قیر و کارزین استان فارس
۷۷۴٫    نشریه شماره ۹ مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی
۷۷۵٫    نشریه شماره ۷ دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای فرعی
۷۷۶٫    نشریه شماره ۶ ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها
۷۷۷٫    نشریه شماره ۴ طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاهها
۷۷۸٫    نشریه شماره ۵ آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله کشی
۷۷۹٫    نشریه شماره ۳ بررسیهای فنی
۷۸۰٫    نشریه شماره ۲ زلزله هشتم مرداد ماه ۴۹ قرناوه (گنبد کاووس)
۷۸۱٫    نشریه شماره ۱ زلزله خیزی ایران (از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۶۹۹)

add_to_cart

1 نظر

  • طوفان / آبان ۲۰, ۱۳۹۶ در ۷:۳۰ ب٫ظ

    تشکر

    پاسخ دادن

دیدگاه خود را بیان کند

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.